Szwajcaria: 6 powodów globalizacji

Szwajcaria regularnie otrzymuje najwyższy wynik w Indeksie Globalizacji. Powodem tego jest prężne centrum handlowe i finansowe, obecność licznych organizacji międzynarodowych oraz niewielki rozmiar kraju.

Szwajcaria po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce jako najbardziej zglobalizowany kraj z ogólnym wynikiem 91/100 (100 odpowiada "pełnej" globalizacji), a za nią uplasowały się Belgia i Holandia z wynikami po 90/100. Te trzy kraje konsekwentnie plasowały się na szczycie rankingu w ciągu ostatniej dekady.

Jak więc kraj śródlądowy z mniej niż 500 000 mieszkańców może być najbardziej zglobalizowany?

Czy można zmierzyć poziom globalizacji?

Istnieją różne definicje globalizacji, a zatem różne sposoby jej pomiaru. Niektóre wskaźniki mają na celu ilościowe określenie stopnia, w jakim kraje są zintegrowane ze światowymi przepływami, podczas gdy inne koncentrują się na kilku kryteriach ekonomicznych i finansowych.

Indeks opracowany przez centrum badawcze ETH Zurich jest jednym z najczęściej cytowanych, ponieważ umożliwia międzynarodowe porównania i obserwuje zmiany od 1970 roku.

Łączy on około czterdziestu zmiennych, które uwzględniają nie tylko ekonomiczny wymiar globalizacji (w szczególności przepływy handlowe i finansowe), ale także społeczny (migracja, turystyka, wpływy kulturowe itp.) i polityczny (na przykład liczba organizacji międzynarodowych lub ambasad).

Globalizacja to proces rosnących powiązań i współzależności między krajami" - mówi ekspert KOF Tim Reinicke. Nie chodzi tylko o ekonomię, więc ważne jest, aby spojrzeć na to z szerszej perspektywy. W ostatecznym wyniku wszystkie trzy wymiary mają taką samą wagę.

Dla każdego z tych wymiarów indeks rozróżnia stopień skutecznej globalizacji ("de facto") i mniej lub bardziej korzystne warunki ramowe ("de iure") (np. cła, przepisy wizowe lub członkostwo w traktatach międzynarodowych).

Jak każdy inny wskaźnik, ma on również swoje ograniczenia. Wybór zmiennych zależy w dużej mierze od dostępnych danych. Podczas gdy wiele statystyk można wykorzystać do ilościowego określenia globalizacji gospodarczej, wpływ kulturowy jednego kraju na inny jest z natury bardziej abstrakcyjny. Z tego powodu wybór niektórych wskaźników jest kontrowersyjny, przyznaje Tim Reinicke. "Uwzględniamy w indeksie liczbę restauracji McDonalds i sklepów IKEA, co nie spotyka się z jednomyślną aprobatą" - mówi.

Szwajcaria globalizuje się pod każdym względem

Szwajcaria nie znajduje się na szczycie listy, ale osiąga wysokie wyniki w każdym wymiarze branym pod uwagę w indeksie: 86,5/100 (8. miejsce) w wymiarze gospodarczym, 90/100 (2. miejsce) w wymiarze społecznym i 96/100 (8. miejsce) w wymiarze politycznym.

Inne kraje mają bardziej zróżnicowany profil, plasując się bardzo wysoko w jednym obszarze, ale niżej w innych. Na przykład Singapur jest najbardziej zglobalizowanym krajem pod względem gospodarczym, ale zajmuje 22. miejsce pod względem globalizacji społecznej i 98. miejsce pod względem globalizacji politycznej. Stany Zjednoczone są mniej zglobalizowane gospodarczo (66/100), ale bardzo zglobalizowane politycznie (92/100).

Szwajcaria prowadzi aktywną wymianę handlową z zagranicą

KOF wymienia handel zagraniczny Szwajcarii, Holandii i Belgii jako jeden z głównych czynników stojących za ich wysoką pozycją w rankingu globalizacji gospodarczej.

Eksport Szwajcarii opiera się na produktach o wysokiej wartości dodanej, takich jak farmaceutyki i chemikalia, zegarmistrzostwo i inżynieria mechaniczna.

Udział szwajcarskiego PKB w imporcie wynosi 60% i przekracza średnią krajów sąsiednich (31% we Francji, 42% w Niemczech, 47% średniej UE) oraz średnią światową (28%).

Pomimo pewnego rodzaju selektywnego protekcjonizmu, zwłaszcza w odniesieniu do produktów rolnych, Szwajcaria jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek, praktycznie bez podatków od handlu zagranicznego.

Szwajcaria przyciąga pieniądze z całego świata

Inną ważną częścią wysokiego stopnia globalizacji Szwajcarii jest międzynarodowa atrakcyjność jej centrum finansowego i stabilność jej waluty, co według KOF wyjaśnia, dlaczego duża ilość zagranicznych pieniędzy jest wydawana lub inwestowana w Szwajcarii.

"Szwajcaria odgrywa ważną rolę w globalnym sektorze finansowym", mówi Tim Reinicke. "Jest to jedna z głównych platform obrotu towarami i przepływa przez nią wiele pieniędzy. Jeśli chodzi o kwestie regulacyjne, Szwajcaria jest stroną 150 międzynarodowych umów inwestycyjnych, co stanowi jedną z najwyższych liczb na świecie.

Ludzie są bardzo mobilni

Pomijając względy ekonomiczne, Szwajcaria plasuje się wysoko w większości wskaźników wykorzystywanych przez KOF do oceny stopnia globalizacji swojej populacji.

Na przykład, jest to kraj rozwinięty z najwyższym odsetkiem ludności migrującej po Luksemburgu. Jedna czwarta populacji Szwajcarii to osoby urodzone za granicą, a prawie 30 procent urodziło się za granicą.

Chociaż Szwajcaria jest daleko w tyle za Francją, wiodącym celem podróży turystycznych na świecie, przyciąga turystów i jest również jednym z krajów OECD o najwyższym odsetku studentów mobilnych międzynarodowo (prawie 20%).

Szwajcaria znajduje się w centrum globalnego zarządzania

Ale to pod względem politycznej globalizacji Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce. Ponad 130 ambasad i konsulatów reprezentuje Konfederację na całym świecie, co czyni ją 17. krajem na świecie pod względem bezwzględnej liczby misji dyplomatycznych za granicą (Chiny są na szczycie listy z 265 placówkami).

Dla kontrastu, mały kraj liczący zaledwie 9 milionów mieszkańców jest domem dla ponad 70 zagranicznych misji dyplomatycznych, a także największej liczby stałych misji (prawie 80) w organizacjach międzynarodowych.

Szwajcaria sama jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rada Europy i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i gości około czterdziestu z nich, głównie w Genewie, która jest również jednym z głównych ośrodków współpracy międzynarodowej. Belgia, zajmująca drugie miejsce w rankingu, jest siedzibą instytucji europejskich w swojej stolicy, Brukseli.

Jest to mały kraj

Większość najbardziej zglobalizowanych gospodarek jest mała i z natury bardziej zależna od innych.

Dla krajów z małymi rynkami krajowymi, często z niewielką ilością zasobów naturalnych, otwarte gospodarki i powiązania z innymi krajami są niemal koniecznością, jeśli mają konkurować na arenie międzynarodowej.

Na przykład Stany Zjednoczone czy Rosja mogą być samowystarczalne pod względem własnej produkcji i nie potrzebują powiązań z innymi krajami" - wyjaśnia Tim Reinicke. Nie są również zależne od globalnego systemu politycznego, ponieważ są "swoim własnym systemem".

Niewielki rozmiar kraju wpływa również na globalizację ludzi: na przykład mniejsze odległości do sąsiednich krajów i mniej atrakcji krajowych zachęcają do turystyki transgranicznej. Można również założyć, że pod względem możliwości pokusa przekraczania granic jest większa, jeśli mieszkasz w małym kraju.

Czynniki te sprawiają, że Szwajcaria jest ważnym graczem w globalnej gospodarce i polityce.

Referencje

zostaw opinię

Kontakty